SIMRA workshop

Spoločenské inovácie na podporu marginalizovaných regiónov

Na pôde CE SPECTRA – spoločného pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV, Slovenskej technickej univerzity a Fakulty managementu Univerzity Komenského sa v dňoch 26-28. 2016 uskutočnil prvý workshop projektu SIMRA (Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckých regiónoch SIMRA H2020).

Spoločenské inovácie predstavujú nové prístupy k riešeniu krízových situácií ako zmena klímy, globálna kríza a iných spoločenských výziev 21. storočia. Na rozdiel od technologických inovácií vznikajú a šíria sa v rôznych úrovniach  spoločnosti často bez impulzu centrálnej moci.

Vieme určiť faktory vyvolávajúce spoločenské inovácie vedúce k dlhodobému prospechu marginalizovaných regionov EÚ? Aké su vhodné analytické prístupy a metny a ako zmeniť politkiky na ich podporu? pregikiplináarneho marova , Slovak University of Technology and Comenius Univeristy.ódy na hodnotenie dopadu inovácií a ako zmeniť politiky na ich podporu? Spolo 50 účastníkov z toho 20 členov SIMRA Social Innovation THINK TANK (SITT) sa tri dni venovalo návrhom na riešenie týchto otázok.

Workshop, financovaný schémou Horizon 2020, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Slovenského predsedníctva v EU zahájila riaditeľka Ústavu ekológie lesa Dr. Ľubica Ditmarová, prorektor Slovenskej technickej univerzity Doc. Štefan Stanko,  generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR Rastislav Rybanič. Projekt SIMRA predstavili koordinátorka projektu prof. Maria Nijnik z James Hutton Institute Škótsko a vedúca transdisciplinárnej stratégie prof. Tatiana Kluvánková.

Pôsobenie zástupcov kľúčových organizácií EÚ z oblasti manažmentu lesa, poľnohospodárstva a vidieckého rozvoja v  SITT – SIMRA je súčasťou originálnej transdisciplinárnej stratégie projektu na podporu napĺňania spoločenských výziev a tvorby vedeckých poznatkov  s aktívnou účasťou celospoločenských aktérov. Ciele workshopu podporila svojou úvodnou prednáškou prof. Susan Baker Cardiff University Wales.

Projekt SIMRA (Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckých regiónoch – H2020 677622-2 Research Innovation Action RIA ) koordinovaný James Hutton Inštitútom v Škótsku bol zahájený v apríli 2016. SIMRA je v poradí desiaty projekt RP EÚ kolektívu SPECTRA a oddelenia Strategických environmentálnych analýz ÚEL SAV. Pracovisko vedie vývoj konceptu spoločenských inovácií a implementáciu stratégie transdisciplinárnosti (WP2). Viac na http://www.simra-h2020.eu

What are agriculture, forestry and rural development? Primary school students from Bratislava have explained it for us with pictures

SIMRA scientific team


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 677622

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *